Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nevelési programunk részletes gyakorlati megvalósítását a teljes Nevelési Programunk tartalmazza, melyet megtekinthetnek az óvodában.

Itt megismerkedhetnek a Nevelési Programunk kivonatával. Helyhiány miatt a programot három részletben tettük fel.

Kivonat:

MESEVÁR ÓVODA

és a

Mesevár Óvoda Sukorói Tagóvodájának

 

      HELYI  NEVELÉSI  PROGRAMJÁBÓL

 

Készítette: a zámolyi Mesevár Óvoda - és a Mesevár Óvoda Sukorói Tagóvodájának nevelőtestülete.

 

8000. Zámoly. Széchenyi u. 10.

8096. Sukoró, Óvoda u. 2/b

 

Tartalomjegyzék

 

I. Bevezetés                                                                                                               4

I. 1. Bevezető gondolatok                                                                                            4

I. 2. Társulásban létrejött intézményegység jellemző adatai                                            6

I. 3. Törvényi háttér az óvodai nevelés megvalósításához                                               7

I. 4. Mesevár Óvoda Zámoly, óvoda jellemző adatai                                                    9

I. 5. Mesevár Óvoda Sukorói Tagóvodája, óvoda jellemző adatai                                12

I. 6. Óvodai nevelésünk alapelvei és céljai                                                                   14

I. 7. Küldetésnyilatkozatunk                                                                                        16

I. 8. Hitvallásunk                                                                                                         16

I. 9. Óvodánk jövőképe                                                                                              16

 

II. Gyermekkép, óvodakép                                                                                     17

II. 1. Gyermekképünk                                                                                                 17

II. 2. Óvodaképünk                                                                                                    17

 

III. Az óvodai nevelés feladatai                                                                              18

III. 1. Az óvodai nevelés általános feladatai                                                                  18

III. 2. Óvodai nevelésünk alapvető feladatai                                                                 19

III. 2. 1. Egészséges életmód alakítása                                                                         19

III. 2. 2. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása                                                 21

III. 2. 3. Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása                           23

III. 3. Óvodánk sajátos feladatai                                                                                 25

III. 3. 1. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése                                      25

III. 3. 2. Nemzeti, etnikai, kisebbségi nevelés                                                               27

III: 3. 3. Migráns gyermekek interkulturális nevelése                                                    28

III. 3. 4. Az intézményünk speciális szolgáltatásai                                                         29

IV. Óvodai nevelésünk rendszerábrája                                                                  30

V. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai                31

V. 1. Játék                                                                                                                  31

V. 2. Vers, mese                                                                                                         33

V. 3. Ének, zene, énekes játék                                                                                    35

V. 4. Rajzolás, mintázás, kézimunka                                                                            37

V. 5. Mozgás                                                                                                              38

V. 6. A külső világ tevékeny megismerése                                                                   40

V. 7. Munka jellegű tevékenységek                                                                             42

V. 8. Tevékenységekben megvalósuló tanulás                                                              44

VI. Az óvodai élet megszervezésének elvei                                                           46

VI. 1. Az óvoda személyi feltételei                                                                               46

VI. 2. Az óvoda tárgyi feltételei                                                                                   48

VI. 3. Az óvodai élet megszervezése                                                                           49

VI. 3. 1. Csoportszervezés                                                                                          49

VI. 3. 2. Hetirendünk, napirendünk                                                                             50

VI. 3. 3. Tevékenységi formák szervezési jellemzői                                                      52

VI. 4. A fejlődés nyomon követése                                                                             53

VI. 5. A helyi nevelési program megvalósítását segítő alapszolgáltatások                       53

VI. 6. Az óvoda kapcsolatrendszere                                                                            53

VI. 6. 1. Óvoda-család                                                                                               53

VI. 6. 2. Óvoda-iskola                                                                                                55

VI. 6. 3. Óvoda egyéb kapcsolatai                                                                              55

VI. 6. 4. Az óvoda hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényei                                 57

VI. 7. Az ellenőrzés, értékelés rendszere                                                                     61

VI. 7. 1. Az óvodairányítási, szervezeti felépítése                                                         61

VI. 7. 2. Az óvoda szakmai dokumentumainak kapcsolata és egymásra épülése           61

VI. 7. 3. A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése                                                   62

VI. 7. 4. Az óvodai csoportok és gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése        63

 

VII. Gyermekvédelmi feladatok                                                                             65

 

VIII. Helyi nevelési program ellenőrzése, értékelése                                           68

 

I. BEVEZETÉS

 

I. 1.  Bevezető gondolatok

 

ÓVODÁINK NEVE, CÍME ÉS OM AZONOSÍTÓJA:

Mesevár Óvoda                                          Zámoly, Széchenyi u. 10.   OM azonosító 029971

Mesevár Óvoda Sukorói Tagóvodája      Sukoró Óvoda u. 2/b          OM azonosító 029971

 

- Óvodáinkban folyó nevelőmunka segítse, erősítse a gyermekek identitástudatának kialakulását, elmélyülését, ugyanakkor biztosított legyen a szakmai munka továbbfejlesztése, a kiegyensúlyozott, biztonságos intézményi működés.

- A szervezeti változás ellenére továbbra is támogatjuk az óvodáinkban azt a nevelési gyakorlatot, amely a helyi igényekhez, adottságokhoz alkalmazkodó nevelőmunkát segíti elő a családi neveléssel együtt, annak kiegészítőjeként, segítőjeként a gyermekek mindenek felett álló érdekeit szem előtt tartva.

-  Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyermek számára az óvodai neveléshez való egyenlő hozzáférést, a gyermek neveléséhez szükséges optimális feltételek biztosítására törekszünk.

- Óvodai nevelésünk egyben személyközpontú, a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatására törekszik, biztosítva a gyermeki jogok érvényesítését.

- Óvodai nevelésünk során érvényesítjük az integráció elvét, a sajátos bánásmód alkalmazását. A helyi igények és lehetőségek függvényében biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, harmonikus személyiségfejlődését, a különbözőséget elfogadó környezet kialakításával.

Biztosítjuk a halmozottan hátrányos - és hátrányos helyzetű, továbbá a beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarokkal küzdő gyermekek kiemelt figyelmet igénylő óvodai fejlesztését.

- Óvodai nevelésünk folyamatában szükség szerint biztosítjuk a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek, valamint a hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelését. Lehetőségeinkhez mérten a gyakorlatban törekszünk arra, hogy saját kultúrájukat is közvetítsük feléjük.

 

Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magában foglaló különböző tevékenységek keretében folyik, amelynek alapvető és leghatékonyabb eszköze a szabad játék. A gyermeki magatartás alakításának modellértéke, mintája, az őt körülvevő felnőtt – óvodapedagógus, a dajka és az óvoda minden dolgozója -.

 

Az óvodai nevelésünk során derűs, szeretetteljes, bizalmas, biztonságot nyújtó légkörben, az óvodapedagógusnak tudatos jelenlétével olyan módon kell fejleszteni a gyermekek személyiségét, ismereteit, képességeit, készségeit, hogy ez által az óvodás gyermek érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjon, képességei kibontakozhassanak. Ennek következményeként úgy jusson el a gyermek az óvoda – iskola átmenet küszöbéig, hogy a gyermek új feladatokra felkészült, elérte azt a fejlettségi szintet, amellyel alkalmassá vált az iskolai élet megkezdésére.

 

Nevelési Programunk közös mottója, közös hitvallásunk kifejezi azt a szándékot, amely óvodai közösségünk üzenete az óvodai nevelésünk gyakorlatának megvalósításához a gyermekek érdekében:

„Itt minden érted van, érezd jól magad!”

Ennek szellemében kívánunk dolgozni azért, hogy a kisgyermek szeressen óvodába járni, számára az óvodai élet minden napja úgy teljen el, hogy abban biztonságos, kiegyensúlyozott, nyugodt, örömtelei, szeretetben teljes, élmény gazdag pillanatokat éljen át. Testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítva legyenek számára az egészséges felnevelkedéshez. Nevelőmunkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a nálunk cseperedő és öntudatra ébredő gyermekek felnőtté válva, elsősorban önmagukban, és az őt körülvevő világ értékeit megtapasztalva, felismerve megtalálnák életük boldogságát.

 

Ezen szándékunkkal a családi nevelés kiegészítőjeként kívánunk tevékenykedni, mert valljuk, hogy csakis a közös gondolkodásból fakadó cselekvések szolgálják a gyermek testi, lelki, értelmi növekedését. Munkánk során törekedni fogunk a gyermekek, a szülők, a fenntartó és a szaktárca elvárásainak megfelelni.

 

E gondolatokat alapul véve készítjük el közösen új programunkat, eddigi gyakorlatunkat, mérési eredményeinket, valamint partnereink igényeit figyelembe véve.                                                                                                                                              Szalai Imréné

   Óvodavezető

 

Az óvoda befogadó képessége összesen: 125 fő

Az óvoda csoportjainak száma összesen: 5 vegyes életkorú gyermekcsoport

Helyi nevelési programok módszere:

„Mesevár Óvoda” Zámoly: „Óvodai nevelés játékkal, mesével” adaptáció „A” változat

„Mesevár Óvoda Sukorói Tagóvodája”: „Kompetencia alapú óvodai nevelés” mint kiegészítő módszer                                                                                                                                                      

MESEVÁR ÓVODA

ZÁMOLY

         I. 4. Az óvoda jellemző adatai

 

Az óvoda hivatalos elnevezése: MESEVÁR ÓVODA

Cím: 8081. Zámoly, Széchenyi u.10.

Telefon: 06 / 22 - 452 – 506

E-mail cím: postmaster@zamolyovoda.t-online.hu

         Közös Fenntartója: Zámoly – Sukoró Közoktatási Intézményi Társulás

                                         8081. Zámoly, Kossuth u. 43.

 

Az óvoda alapító  okiratának száma , kelte : Zámoly Község Képviselő Testülete

38/2009/III.26./ számú határozata, 2009. március 26.

Az engedélyező szerv neve: ZÁMOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

Az óvoda vezetője, a program benyújtója: SZALAI IMRÉNé

I. 6. Óvodai nevelésünk alapelvei és céljai

I. 6. 1. Alapelveink:

·        A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője, segítője, figyelembe véve a családok sajátosságait, szokásait.

·        Óvodai nevelésünk minden esetben gyermekközpontú, személyközpontú, befogadó.

·        A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés, bizalom övezze, hátrányos megkülönböztetésben nem lehet része.

·        A gyermeket megilleti jogainak érvényre juttatása, gondoskodás, emberi méltóságának tiszteletben tartása, megbecsülése, minden helyzetben érdekeinek figyelembevétele, védelme.

·        Az óvoda inklúzív (befogadó) szemlélettel, gyermekközpontú nevelési attitűddel, a gyermeki személyiség individuális – egyedi - vonásaiból kiindulva a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszik, biztosítva az óvodai neveléshez való egyenlő hozzáférés lehetőségét.

·        A nevelés segítse a gyermeki személyiség fejlődését, egyéni készségeinek és képességeik kibontakozását, kompetenciáinak fejlesztését.

·        Minden gyermeket saját képességeihez, személyiségéhez, szükségleteihez mérten fejlesztünk, törekedve arra, hogy önmagához képest fejlődjön.

·        Az óvodai nevelés sajátos eszközeivel törekszünk az esélyegyenlőség biztosítására, a hozott hátrányok kompenzálására, különbözőségek elfogadására.

·        Szükség esetén ismereteinkhez, feltételeinkhez mérten biztosítjuk a multikulturális - és interkulturális nevelés során az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az integráció lehetőségét.

·        Törekszünk a környezettudatos magatartás kialakítására

·        Nevelésünk tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését.

·        Törekvésünk megfelelő tárgyi környezetben, modellértékű személyi feltételek biztosításával, a gyermeki szükségletek kielégítése, a nyugodt, derűs, családis, biztonságot nyújtó óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk.

·        Nevelőmunkánkat tudatosan, de nem mereven tervezzük, rugalmasan követjük a szabad játék logikáját. Játéktevékenységen keresztül gondoskodunk az életkornak megfelelő műveltség tartalmak közvetítéséről.

·        Felelős pedagógusként valljuk, hogy óvodásaink egészséges fejlődése azt kívánja, hogy az óvoda az óvodás gyermekekért legyen, a boldog gyermekkor színterévé váljon. Ismerve a gyermeki szükségleteket, a fejlődés törvényszerűségeit, az ezekből fakadó igényeket, „csakis” ezek kielégítésére kell törekednünk.

·        A már kialakult pedagógiai értékeket igyekezünk megőrizni.

·        Nevelőmunkánkban biztosítjuk az innovatív pedagógiai törekvések érvényesülését a gyermek érdekeinek és a helyi sajátosságoknak a figyelembe vételével.

 

 

I. 6. 2. Óvodánk nevelési célja:

Alapvető célunk

" Embernevelés a kisgyermekkor pszihofizikai lehetőségei között. " 

Sajátos céljaink:

·        A családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve gyermekközpontú, személyközpontú óvodai élet megteremtése.

·        Elősegítsük az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését a gyermeki személyiség kibontakoztatását az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátásával együtt.

·        A sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, értelmi és szociális érettség kialakítása.

·        A különböző szociális háttérrel rendelkező, a sajátos nevelési igényű, nemzeti, etnikai és migráns gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, különös tekintettel az eltérő fejlődési ütemre, és nemzeti kultúrára.

·        A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával esélyegyenlőségük biztosítása.

·        A nemzeti, etnikai és migráns családok gyermekeinek multikulturális és interkulturális nevelése.

·        A hátrányos (HH)- és halmozottan hátrányos (HHH), a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával küzdő (BTM) gyermekek kiemelt figyelmet igénylő egyéni fejlesztése.

·        A tehetséges gyermekek sajátos képességének egyéni fejlesztése, tehetséggondozás.

·        Nevelési folyamatunkban érjük el, hogy a gyermek „megismerje”, „megértse”, „elfogadja” önmagát.

·        Óvodai nevelésünk legyen óvó, védő, értékteremtő és értékátadó, értékőrző.

·        A 3-7 éves korú gyermekeknek derűs, vidám, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző             élményekre épülő inger gazdag, biztonságos környezet megteremtése.

·        A környezet megóvására irányuló szokások kialakítása. A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának megalapozása.

·        A gyermek testi és lelki szükségleteinek, valamint mozgásigényének kielégítése.

·        Az egészséges életmód, a testápolás, az étkeztetés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése.

·        A gyermek testi és lelki egészségének védelme, megőrzése, szervezetük edzése.

·        Az egyéni képességek, szükségletek figyelembevételével, esélyegyenlőség megteremtésével, a gyermeki játékszabadság tiszteletben tartásával, a gyermeki kompetenciák fejlesztésével, környezetében jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkező, az iskolai életre alkalmassá váló gyermekek nevelése, a játékon és a mesén keresztül.

·        A gyermek számára természetes közeggé váljon a közösség, benne kölcsönösen segítsék egymást.

·        Óvodai nevelésünk lehetővé teszi az alternatív, azaz a gyermek adott fejlettségi szintjéhez alkalmazkodó iskolakezdést, valamint a rugalmas beiskolázást a szülő igényének megfelelően a gyermek életkorához kötötten, a törvény adta lehetőség kihasználásával.

 

A Mesevár Óvoda Sukorói Tagóvodájának kompetencia alapú óvodai programcsomag szellemében meghatározandó fejlesztési célok ezen programcsomag  fenntartási időszakában:

A kompetencia alapú óvodai nevelés fő célja, hogy a gyermekek pontosan tudják kifejezni magukat, szeressék, óvják, tiszteljék a Világot amiben élnek, finomodjon esztétikai és empatikus képességük, érzékenységük.

A pedagógiai fejlesztés célja – a programcsomag témaköreivel megegyező felosztást követi

– az óvodából az iskolába való átmenet tartalmilag újszerű kidolgozása;

- az inkluzív pedagógiának, az együttnevelésnek az elterjesztése;

- a játéknak, mint a fejlesztés céljának és eredményének a megjelenítése;

- a játék–érzelem–erkölcs metodikai kapcsolatának érvényesítése.

 

A gyermekek megváltozott életkörülményei befolyásolják fejlődésüket.

Ezek tudatában, egy élményekben gazdag óvodát igyekezünk kialakítani, ahol a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. A gyermek fejlődő személyiségét, valamint életkoronként és egyénenként változó testi, lelki, szociális szükségleteit figyelembe véve, a szülő – nevelő partnereként, egy boldog gyermekkor biztosításával teremtjük meg a személyiség szabad kibontakozásának feltételeit. Az óvodába járó gyermeket, demokratikus légkörben kívánjuk gondozni, óvni és egyéni érési folyamatában vezetni.

I. 7. Küldetésnyilatkozatunk

Az óvodás gyermekek harmonikus fejlődését, biztonságos, szeretetteljes óvodai légkör kialakítása, amelyben a gyermekek jól érzik magukat, egyéni kompetenciáik önmagukhoz képest megfelelően fejlődnek egy nyitott, érzelem gazdag, kreatív, toleráns alkalmazotti közösség segítségével.

I. 8. Hitvallásunk


„ITT MINDEN ÉRTED VAN, ÉREZD JÓL MAGAD!"

I. 9. Óvodánk jövőképe

 

· Szeretetteljes, toleráns, biztonságot nyújtó, változatos élményeket felkínáló óvodai nevelés megteremtése, amelyhez optimális személyi és tárgyi feltételek állnak rendelkezésre.

· Ahol a gyermekek napjuk nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetik.

· Ahol szakmailag jól felkészült, modell értékű, gyermekszerető, partnerszemléletű, innovatív, a közös értékek megóvását szem előtt tartó munkatársak dolgoznak.

· Ahol hatékonyan tudjuk megvalósítani nevelési programunkat, és az elért eredményeket meg tudjuk tartani, majd azt tovább fejleszteni.

· Törekszünk a teljes körű óvodáztatásra, az esélyegyenlőség, az egyéni hozzáférés – a gyermekek képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésének és megerősítésének – biztosítására.

· Kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését.

· Törekszünk a szakma rangjának kivívására.

· Bízunk a szülők és a fenntartó támogató magatartásában.

· A feladatok elérése érdekében fontosnak tartjuk a dolgozók mentálhigiénéjét.

II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP

II. 1. Gyermekképünk: óvodánkban olyan gyermekek nevelkedjenek fel, akik:

· szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben

· tisztelik az őket körülvevő felnőtteket, bizalommal fordulnak hozzájuk

· érzelmileg gazdagok, érzelmeiket képesek megfelelő módon kifejezni

· másokat elfogadnak, együttműködésre készek

· jó önkontrollal rendelkeznek

· nyitottak, érdeklődőek, befogadók, jól kommunikálnak

· magatartásuk és viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudók

· ügyesen mozognak, szeretik a sportot, a különböző művészeti tevékenységeket

· sok tapasztalattal rendelkeznek, környezetükben jól tájékozódnak,

· szeretik és védik a természetet

· településükhöz kötődnek

· az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai élet megkezdésére

II. 2. Óvodaképünk:

· Olyan befogadó óvodát teremtünk, ahol szeretetteljes, óvodai légkör biztosításával a

  gyermeki személyiséget elfogadjuk, tiszteljük, szeretjük és megbecsüljük, önazonosságukat
  megőrizzük, ápoljuk,
bármely nemzeti kultúrához tartozzon is

· Pedagógiai intézkedéseinket a gyermeki személyiséghez igazítjuk

· Valljuk a gyermekközpontúságot és a személyközpontúságot

· Hiszünk az egyéni képességek, készségek  érzelem gazdag óvodai légkörben történő
  kibontakoztatásában, amely tartást, önállóságot, boldogságot ad az itt felnövekvő
  gyermekeknek

· Mindehhez optimális pedagógiai, személyi és tárgyi feltételeket kívánunk biztosítani,
  segítve a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítását

· Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki
  személyiségvonások fejlődését, szociális lénnyé válás útját.

· A gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit,
  jogait figyelembe véve és megőrizve alakítjuk életüket

· A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, és migráns gyermekek multikulturális, valamint
  interkulturális nevelésen alapuló integrációjának lehetőséget adunk.

· A megvalósításhoz az óvoda dolgozóinak hivatásszeretete, a gyermekek és a szülők
  tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul

 

III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

 

III. 2. Óvodai nevelésünk alapvető feladatai

 

III. 2. 1.  Egészséges életmód alakítása

Célunk:

-  a gyermekek testi – lelki szükségleteinek civilizált kielégítése,

-  a mozgáskultúra kialakítása, a mozgás megszerettetése,

-  betegség megelőző szokások kialakítása,

-  a személy és környezetei higiénia biztosítása

-  egészséges életvitel igényének alakítása az egészséges testi fejlődés érdekében.

-  a különleges gondozást igénylő gyermekek megkülönböztetett fejlesztése 

  Feladatunk:

-         A gyermekek gondozása, testi szükségletének, mozgásigényének kielégítése.

-         A harmonikus, összerendezett mozgásának, testi fejlődésének elősegítése.

-         A gyermekek tisztaság, ápoltság, egészséges életmód iránti igényének alakítása.

-         A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.

-         Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, betegség megelőzés az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.

-         A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéshez szükséges egészséges, biztonságos környezet és légkör biztosítása.

-         A környezet védelméhez, és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása.

-         A megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki, nevelési feladatok ellátása.

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végén:

 

- A gondozás, testápolás, körében kialakított egészségügyi szokásokat, önállóan, felszólítás
   nélkül végzik.

- A tisztálkodási eszközöket megfelelően használják.

- A gyermek tisztaság és ápoltság iránti igénye kialakult.

- A kanalat, villát megfelelően használják, a kés használatával megismerkednek.

- Kialakul bennük az esztétikus étkezés igénye, igyekeznek betartani az óvodában kialakított 
  étkezési szokásokat.

- Önállóan öltözködnek, ruhaneműjüket, ágyneműjüket rendben tartják.

- Tudatosan ügyelnek környezetük rendjére, tisztaságára, megóvására, nemcsak saját

   holmijukra, hanem az udvar, csoportszoba, öltöző, mosdó rendjére is figyelnek.

-  Óvodán kívüli környezetüket is óvják.

-  Egyéni képességüknek megfelelő a mozgás igényük és edzettségük.

-  Ismerik és betartják a balesetvédelmi magatartásformákat.

-  A különleges gondozást igénylő - sajátos nevelési igényű gyermekek - is képességükhöz
  mérten elsajátítják a fenti eredményeket.

             

III. 2. 2. Az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása

 

Célunk:

- Erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása, erősítése, fejlesztése az óvodapedagógus és a
  dajka példaadásával és helyzetteremtésével.

- A derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése. A gyerekek
  egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, képességeinek kibontakoztatása a közösségen belül.

- A szegényes tárgyi fizikai, érzelem sivár környezetből bekerülő hátrányos helyzetű
  gyerekeknél a tartós, stabil, szeretetteljes kapcsolat kiépítése.

- A társadalmi beilleszkedést segítő szociális együttélés szabályainak értékközvetítése.

- A különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés.

- A szülőföldhöz fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása, az önazonosság megőrzése,
  átörökítésének biztosítása.

- Esélyteremtés a migráns gyermekek számára.

- Figyelem ráirányítása a természeti és emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre,

  annak tiszteletére és megbecsülésére, a környezettudatos magatartásra való neveléssel.

 

Feladatunk:

- Teremtsünk olyan nyugodt, szokásokra, hagyományokra épülő biztonságos óvodai légkört, amelyben a gyermek – felnőtt (óvónő, dajka, óvoda minden dolgozója), gyermek - gyermek, felnőtt - felnőtt kapcsolata, attitűdje pozitív, sokféle érzelmi kifejezéseket és élményeket biztosít, hozzájárul a gyermek érzelmi neveléséhez, identitástudatuk kialakulásához.

- A felnőtthöz fűződő olyan – pozitív – érzelmi viszony létrehozása, mint a bizalom, az elfogadás, tisztelet megtartása, amely a gyermek számára érzelmi biztonságot nyújt.

- Olyan magatartásformák, szabályok kialakítása, amely segítségével nyugodt, toleráns, alkalmazkodó, egymást segítő, egymás iránt érdeklődő gyermekközösség tud együtt élni.

- Kommunikációs képességük fejlesztése a tisztelettudó, szabad véleményalkotáshoz.

- Az óvodai élet segítse a szocializáció fejlődését, az én tudat alakulását, a feladattudat alakulását, a gyermek társas szükségleteit, a másság, a különbözőség elfogadását.

- Az óvodai nevelésnek törekedni kell a családi nevelésre támaszkodva a család és az óvoda szoros együttműködését kiépíteni. Együttműködés során érvényesíteni kell a családhoz illesztett segítségnyújtást (intervenciós gyakorlatot), bele értve a migráns családokat is.

- A környezettudatos magatartás formálása az emberi és a természeti környezet ápolására.

- A mindennapi mese a gyermekek énjét, cselekvésbeli ügyességeit, önazonosságát, összetartó anyanyelvi beszédét, a belsőkép teremtését erősítse.

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén

  - A gyermekek nevelésében a családdal való együttműködés során érvényesül a családhoz
    illesztett segítségnyújtás
pozitív eredménye.

- A gyermekek: ragaszkodnak óvodájukhoz, társaikhoz, felnőttekhez. Ezt érzelmekben, szavakban, tettekben hozzák nyilvánosságra. Érdeklődnek társaik, barátaik iránt.

- A gyermeket körülvevő felnőttekhez fűződő, érzelmi  biztonságot nyújtó kapcsolat, a kölcsönös bizalom, tisztelet és elfogadás elvén működik.

- Tájékozódni tudnak a közösségben, képesek társaikhoz alkalmazkodni, a másikat, a „különbözőséget”, a más kultúrából érkezőket elfogadni, szükség estén segítik egymást.

- Az adott tevékenység által megkívánt magatartási formákat, szabályokat tudják, alkalmazzák.

- Kialakul az én tudatuk, feladattudatuk, önazonosságuk, türelemre, kitartásra képesek.

- Bátran, de kulturáltan mondják el véleményüket.

- A megkezdett munkát igyekeznek befejezni, a közösség érdekében szívesen vállnak feladatot.

- Életkoruknak megfelelően szeretik, védik a természetet.

- Szociálisan éretté válnak az iskolába lépésre.

III. 2. 3.  Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása

Célunk:

-         A játék és a mesehallgatás összetett képességfejlesztő lehetőségeit kihasználva a gyermek sokoldalú fejlesztése egyéni adottságaitól függően, önmagához képest.

-         A gyermek spontán szerzett tapasztalataink, ismereteink rendszerezése, célirányos bővítése

-     Kognitív képességek fejlesztése (észlelés, figyelem, emlékezet, problémamegoldó
 gondolkodás)

-         Beszédkedv felkeltése és fenntartása, beszédhallás és szövegértés fejlesztése

-         A magyar nyel megismertetése a migráns gyermekekkel

-         Kapcsolatfelvétel és információ átadás segítése

 

Feladatunk:

-         A gyermek anyanyelvi nevelésére az óvodai nevelés egész idejében gondot fordítunk, mert az anyanyelvi nevelésnek valamennyi tevékenységi formában jelen kell lenni.

-         Az anyanyelv ismeretére, szeretetére, megbecsülésére neveljük a gyermekeket.

-         Fontosnak tartjuk természetes beszéd és kommunikációs kedvük fenntartását, a gyermeki kérdésekre megfelelő válaszok adását, szókincsük bővítését.

-         A gyermekek meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve további élményeket biztosítunk, így szerezhet tapasztalatokat az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről.

-         Rendszerezzük, célirányosan bővítjük a gyermekek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit, a kultúraátadás hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével.

-         Migráns gyermekek egyéni fejlesztése a magyar nyelv megismertetése terén.

-         Biztonságos, elfogadó környezet megteremtésével, különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlás során fejlesszük egyre pontosabb, valóság hű észleléseiket, anyanyelvi kultúrájukat, figyelemösszpontosításra való képességüket, valósághoz közelítő képzeleti működéseiket, reproduktív emlékezetüket, probléma-megoldó, kreatív gondolkodásukat, szókincsüket.

-         Nyelvileg hátrányos helyzetű, illetve nyelvileg kiemelkedő gyermekek differenciált fejlesztése.

-         Szakmai kapcsolat tartása a logopédussal, fejlesztőpedagógussal megállapodás alapján.

A fejlődés várható eredménye óvodáskor végén:

-  A gyermeknek különböző tevékenységekben és élethelyzetekben való gyakorlás
  eredményeként, a korának megfelelően kialakulnak kognitív képességei (érzékelés, észlelés,
  figyelem, emlékezet, problémamegoldó gondolkodás)

- Az anyanyelvi kultúránk alapvető elemeinek birtokában van.
- Képes szükségleteinek szóbeli közlésére, amelyhez megfelelő szókinccsel rendelkezik.

- Helyesen, tisztán érthetően beszél, bátran, szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel.
- Természeti és társadalmi környezetéről elemi ismeretekkel rendelkezik.
- Rendszerezni képes a már meglévő, spontán szerzett, élményekre épülő tapasztalatait,

  ismereteit.

- A migráns kisgyermek is megérti az óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és képes magát
   megértetni.

- Pozitív fejlődési eredmény tapasztalható a nyelvileg és értelmileg hátrányos helyzetű illetve  

  kiemelkedően fejlett gyermek kompetenciáiban.

- Eredményes az együttműködés a gyermekek fejlesztésében a logopédussal és a fejlesztő

  pedagógussal.
- A gyermek anyanyelvi és értelmi képessége olyan szinten fejlett, hogy alkalmas az iskolai

  élet megkezdésére.